The Anglo Dutch Assurance Society B.V.Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam gevolmachtigde The Anglo Dutch Assurance Society B.V. POR-code A731
Vestigingsadres Kerkstraat 79 b CRWAM  
  1687 AM  Wognum    
Postadres Postbus 68    
  1687 ZH  Wognum    
Groepsgegevens
Holding      
Algemene gegevens
Telefoon 0229-576555 Fax 0229-574646
E-mail Website
IBANnummer 1   IBANnummer 2  
AFM nummer   Kifid aansluitnummer  
KvK nummer   CBP meldingsnummer  
Lid NVGA Systeemhuis Overig