Documentatie Solvency II

Verbond van Verzekeraars NVGA

 Nieuwsflits 4:           Solvency II en het volmachtkanaal

Maart 2015

 

Inleiding
Voor u ligt de 4e nieuwsflits over de invoering van de richtlijn Solvency II. Het onderwerp Solvency II krijgt in de (vak-) media met enige regelmaat voldoende aandacht. Met deze nieuwsflits informeert de werkgroep Solvency II volmacht u graag over de laatste stand van zaken met betrekking tot de invoering van deze richtlijn in het volmachtkanaal.

Invoering operationele werking Solvency II
Inmiddels is besloten dat de Solvency II richtlijn binnen de Nederlandse verzekeringsmarkt op 1 januari 2016 van kracht wordt. Tot aan 1 januari 2016 wordt en is een aantal concrete tussenstappen uitgevoerd op nationaal niveau die een geleidelijke invoering van de Solvency II richtlijn realiseren. Zo hebben verzekeraars al een aantal proefaanleveringen Pillar III-rapportages verzorgd om de werking te testen, eventueel ontbrekende data te detecteren en de kwaliteit van aangeleverde data te beoordelen.

De issues m.b.t. Solvency II in het volmachtkanaal
De werkgroep heeft een drietal specifieke risico’s binnen de keten gedefinieerd:

  • Data (levering- en kwaliteit);
  • Risicomanagement;
  • (Dis)continuïteitsrisico.

Besloten werd voor de eerste twee risico’s oplossingen uit te werken en deze oplossingen te implementeren.

Statusupdate
Data (kwaliteit en aanlevering)
Voor oplevering aan verzekeraars van volmachtdata is het noodzakelijk de XML-versie van de protocollen toe te passen. De gevolmachtigde moet zorgen dat aangeleverde data juist en volledig zijn. Een belangrijk onderdeel hiervan is de juiste registratie van risico-adressen per polis. Dit hebben verzekeraars nodig om het cumulatierisico accuraat te kunnen bepalen.

De NVGA-protocollen financieel zijn al sinds een aantal jaren in gebruik.
De NVGA-protocollen polis en schade zijn inmiddels operationeel en worden door een aantal verzekeraars (al dan niet in pilotfase) uitgevraagd. Verzekeraars zullen gevolmachtigden hun bevindingen inzake toepasbaarheid en kwaliteit van aangeleverde data (individueel) terugkoppelen.
Inmiddels is een werkgroep ‘datakwaliteit’ opgericht welke ten doel heeft u te ondersteunen in het (o.b.v. een eenduidige aanpak) waarborgen van de kwaliteit.

Uitgangspunt is dat deze protocollen door verzekeraars uiterlijk 01-10-2015 volledig toegepast kunnen worden en voldoen aan redelijkerwijs te stellen kwaliteitseisen. Doel is per 01-01-2016 proces en datakwaliteit op orde te hebben.

Risicomanagement
De Werkgroep Solvency II heeft een “Checklist Solvency II” opgeleverd waarmee het onderdeel risicomanagement bij gevolmachtigden wordt ondersteund. Deze checklist moet iedere gevolmachtigde jaarlijks vóór 1 december invullen, waarmee verzekeraars vervolgens hun eigen risicomodellen kunnen vullen. Zij kunnen daarmee aan de rapportageverplichtingen richting toezichthouders voldoen.

De “Checklist Solvency II” wordt aan gevolmachtigden aangeboden via het portaal van Volmachtbeheer. Op 1 september 2015 ontvangt u voor de eerste keer het verzoek om het document voor 01-12-2015 in te vullen.

In de SLA, dat onderdeel uitmaakt van de VSV, zal worden opgenomen dat de GA jaarlijks de checklist Solvency II moet invullen. Het Self Assessment Gevolmachtigd Agent (SAGA) en de AO/IC verklaring zullen worden uitgebreid met de controletaak op deze verplichting. De nieuwe VSV komt dit voorjaar beschikbaar.

(Dis)continuïteitsrisico
De werkgroep Solvency II heeft verzekeraars en gevolmachtigden geadviseerd duidelijke afspraken te maken om dit risico te beheersen. De continuïteit van dienstverlening voor de klanten staat hierbij voorop.

Tenslotte, heeft u vragen of opmerkingen over Solvency II en het volmachtkanaal, neemt u contact op met uw volmachtgever(s) of één van onderstaande contactpersonen.

Vertegenwoordigers Verbond van Verzekeraars:

Marco Ruig

Aegon

T 058 244 3325

Harmen Palsma

Achmea

T 020 607 4537

Peter den Engelsman

a.s.r.

T 030 257 4338

 

Vertegenwoordigers NVGA:

Sione Bakker

Zicht Volmachtbedrijf

T 073 548 5578

Roel Stevens

Velten Assuradeuren

T 0548 533 533