Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE WEBSITE

www.volmachtbeheer.nl hierna te noemen: 'deze Website'

Gelieve deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen.
Door zich een toegang te verschaffen tot deze Website, te bezoeken of door er gebruik van te maken, bent u gebonden aan en stemt in in met de hierna genoemde Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn.

Deze Website betekent de website zoals openbaar gemaakt door VolmachtBeheer B.V. hierna te noemen de 'BV'.

Deze Website bevat links naar websites van derden en websites van derden kunnen bovendien links naar deze Website bevatten. Dergelijke websites zijn door de BV niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. De BV wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Het feit dat een link wordt gelegd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze Website, betekent niet dat de BV de producten of diensten die worden aangeboden op die website van een derde goedkeurt of aanbeveelt.

De inhoud of vorm van deze Website kan zonder nadere aankondiging wijzigen.

De informatie en het materiaal op deze Website dient alleen ter algemene informatie en is niet ter vervanging van ander of officieel advies. Zonder verificatie of nader advies van de aangeboden informatie van de geboden informatie gebruik maken is voor eigen rekening en risico. Aan de op deze Website geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De BV spant zich in om uiterst nauwkeurige en actuele informatie in deze Website op te nemen. De BV staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De BV aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te verbeteren. De BV wijst iedere aansprakelijkheid ter zake van de hand. Aan de op deze Website geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De BV staat er tevens niet voor in dat deze Website foutloos of zonder onderbreken functioneert.

De informatie en het materiaal op deze Website worden beschermd door intelectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs- en merkrechten, die in het bezit zijn van of waarop een aanspraak kan worden gemaakt door de BV of derden. U krijgt geen gebruiksrecht met betrekking tot die informatie en dat materiaal, behoudens voor zover dat nodig is om on-line kennis te nemen van deze Website. Het is niet toegestaan deze informatie en dit materiaal te gebruiken, verspreiden, reproduceren of te verkopen of op welke wijze ook aan derden ter beschikking te stellen, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van de BV.

Als bezoeker of gebruiker van deze Website, gaat u ermee akkoord dat de BV persoonlijke gegevens, die op u betrekking hebben, vastleggen en verwerken voor de volgende doeleinden:

  • Het beheer van de relatie tussen u en de BV, welk beheer omvat het geheel aan activiteiten in verband met het voorbereiden, sluiten en uitvoeren van overeenkomsten van dienstverlening in de volmachtsector tussen de BV en u;
  • Het door de BV, verwerken van persoongegevens voor commerciële doeleinden, ten einde een relatie met een gevolmachtigde of volmachtgever in stand te houden dan wel uit te breiden;
  • Het kunnen analyseren van persoonsgegevens ten einde gevolmachtigden en/of volmachtgevers passende aanbiedingen te kunnen doen;
  • Het ondersteunen van activiteiten gericht op een verantwoorde bedrijfsvoering;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van de bestuurders en medewerkers van de BV.

De BV kan deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Op deze Website en Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

(16 juni 2004)

Lees hier meer over ons privacybeleid.