Nieuws VolmachtBeheer

Het Verbond van Verzekeraars vindt het beloningssysteem voor gevolmachtigd agenten niet langer houdbaar. De verzekeraars willen in 2019 samen met de NVGA in gesprek over een nieuwe structuur. Dat staat in het position paper Volmachten dat het Verbond vandaag gepubliceerd heeft. De branchevereniging wil van een generieke beloning op basis van inspanning, naar een beloning die mede gebaseerd is op de daadwerkelijke waarde en het geleverde resultaat.

 AMWeb 27-12-2018

Verbond wil met NVGA tot nieuw beloningssysteem komen voor volmachten

Volgens het Verbond is het teruglopend rendement voor verzekeraars een bedreiging voor de continuïteit van volmachten en laat het onvoldoende financiële ruimte om te investeren in de toekomst. Het risico bestaat volgens het Verbond dat partijen zich daardoor terugtrekken, wat niet in het belang van de klant is. “Daar ligt een gezamenlijke uitdaging, ook omdat ketenpartners invloed hebben op de kosten en opbrengsten van verzekeraars”, schrijft het Verbond.

Efficiëntie

Hoewel de branchevereniging geen zicht heeft op inkomsten en winsten van individuele volmachten, erkent het ook dat er sprake is van een divers beeld. Ook gevolmachtigd agenten hebben volgens het Verbond een druk op het rendement, de vereniging dringt daarom aan om efficiënter te werken. “Het is nu al zichtbaar dat veel gevolmachtigd agenten gebruik maken van nieuwe technologieën, bijvoorbeeld om acceptatie, administratie en schadebehandeling geheel of gedeeltelijk te digitaliseren. Ook verzekeraars moeten alert zijn op de kosten die voor rekening komen van het volmachtbedrijf”, aldus het Verbond.

Onhoudbaar

Volgens het Verbond leiden minder zichtbare kosten die bijvoorbeeld voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) tot discussies over de combined ratio van volmachten (CRvp). “Dat mag de aandacht niet afleiden van de collectieve verantwoordelijkheid om de volmachtketen effectiever, beter en daarmee duurzaam rendabel te houden”, schrijft de branchevereniging. “Beloning is een thema waar we niet omheen kunnen. Het huidige stelsel met alleen aandacht voor kosten en vooral generieke percentages is niet langer houdbaar.”

Analyse

Om dat te bereiken wil het verbond een objectieve analyse maken van het verdienmodel van de integrale volmachtketen. Dat houdt in een feitelijk analyse van premies, schades en kosten op basis van geanonimiseerde brondata. Er moet een visie komen uit een dialoog tussen volmachtgevers en gevolmachtigd agenten. Daarnaast moeten er toekomstscenario’s worden gemaakt en wegen worden gezocht om meer waardegerelateerd te kunnen belonen.

Het Verbond zal het nut en de noodzaak van de transitie ook met toezichthouder AFM gaan bespreken.

NVGA

De NVGA zegt in een reactie kennis te hebben genomen van het rapport. De komende weken neemt de vereniging de tijd om het paper beoordelen, daarna volgt een inhoudelijke reactie die met Verbond en de businesspartners van de NVGA zal worden gedeeld.