Nieuws VolmachtBeheer

De volmachtmarkt doet het goed. Vorig jaar groeide het premievolume voor schade en inkomen naar € 3,9 miljard, een toename van € 1 miljard ten opzichte van 2015. De combined operating ratio (COR) voor schadeverzekeringen kwam uit op 93,7%, zo blijkt uit de Marktrapportage 2019 Volmachten van de NVGA en het Verbond van Verzekeraars.

AMWeb 07-05-2020

Volmachtmarkt zit in de lift

Een COR van 93,7% houdt in dat verzekeraars op elke euro premie 6,3 cent marge hebben behaald, zonder rekening te houden met de winstmarge van de verzekeraar. Voor het eerst sinds 2015 is de COR onder de 100 procent uitgekomen. Een daling met 15% in 4 jaar tijd (2015: 108,7%) is gunstig voor de toekomstbestendigheid van de volmachtmarkt.

Lichte verbetering inkomensverzekeringen

Voor inkomensverzekeringen zijn geen uitspraken gedaan in de rapportage over COR als gevolg van het ontbreken van de mutatievoorzieningen. Wel laat deze een lichte verbetering zien ten opzichte van 2018.

Cijfers representeren hele markt

De cijfers, samengesteld door Market Scan, hebben betrekking op de periode 2015-2019 en zijn afkomstig uit de Volmacht Resultaat Analyse (VRA). Alle NVGA-leden hebben cijfers aangeleverd, en ook bijna alle gevolmachtigde agenten die geen lid zijn van de NVGA. De cijfers representeren hiermee vrijwel de gehele volmachtmarkt. De groei van zowel de schade- als inkomenmarkt zit in de lift. 

Verdere daling schadelast motorrijtuigen

Op motorrijtuigen is sprake van een steeds verdere daling van de schadelast. In deze branche waren er lange tijd zorgen over het resultaat, maar nu lijkt sprake van een stabiele trend die in 2019 ook tot winst leidt. Hoewel brand een fluctuerende branche blijft, is ook hier 2019 positief afgesloten. De invloed van stormen in 2019 op het resultaat was minder dan in 2018.

Verzuim laat geen verbetering zien

Hoewel de COR van de branche inkomen als totaal onder de 100% ligt, kunnen daar nog geen conclusies aan verbonden worden. Verder laat de branche Verzuim nog steeds geen verbetering zien ondanks forse ingrepen op premie en schadelast.