Nieuws VolmachtBeheer

e NVGA en het Verbond van Verzekeraars zijn het eens geworden over een nieuw Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV). In december lukte het beide partijen nog niet om overeenstemming te bereiken, vooral vanwege de vraag wat een gevolmachtigde mag doen met klantdata verkregen uit uitbestedingswerkzaamheden. Die plooien zijn in het nieuwe VSV gladgestreken.

AMWeb 02-07-2020

NVGA en Verbond worden het eens over gebruik van klantdata in nieuwe VSV

In de nieuwe overeenkomst is opgenomen dat een gevolmachtigde partij de data mag delen en gebruiken om op zoek te gaan naar een nieuwe volmachtgevende aanbieder als de bestaande verzekeraar de samenwerking opzegt. De verzekeraar krijgt het beheer over de data als de gevolmachtigde partij de samenwerking beëindigt, waarbij het de bemiddelaar wel vrij staat om de klant te adviseren de polis alsnog bij een andere verzekeraar onder te brengen.

Als beloning daalt, komt data beschikbaar

De gevolmachtigde krijgt vanuit het document ook het mandaat om de data te gebruiken als de huidige volmachtgever het vaste deel van de beloning (de tekencommissie) zodanig verlaagt dat dit kwalificeert als ‘impactvol.’ Afgesproken is dat een verlaging impactvol is als deze meer bedraagt dan tien procent in een opeenvolgende periode van drie jaar.  

Data ‘spannend onderdeel’ van VSV

Robert van der Schaaf, voorzitter van het platform Volmacht van het Verbond, is blij dat er een document ligt waar beide partijen tevreden over zijn. “Toen we twee jaar geleden zijn gestart om samen met de NVGA het volmachtkanaal te moderniseren, wisten we dat dit een spannend onderdeel ging worden”, zegt Van der Schaaf.

Nu wel een handtekening van Gardenier

Volgens NVGA-voorzitter Ron Gardenier is er een belangrijke hobbel genomen die het mogelijk maakt om de volgende stap te zetten om de samenwerking tussen de gevolmachtigden en verzekeraars te verbeteren en uit te bouwen. Eind 2019 weigerde Gardenier nog zijn handtekening te zetten onder een nieuw VSV omdat de NVGA niet betrokken was bij belangrijke wijzigingen.

Nieuwe impuls aan verbetering datakwaliteit

Datakwaliteit bij volmachtbedrijven blijft een belangrijk thema in de keten en voor de toezichthouder. Om daar een impuls aan te geven, is in het nieuwe VSV de deelname aan de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen opgenomen. Daarnaast wordt er gewerkt aan nieuwe versies van de Leidraad Sanctiewet, Leidraad Klantbelang Centraal en het Fraudespoorboekje Inkomen. Het nieuwe VSV heeft een geldigheid die loopt tot 1 januari 2022.