Nieuws VolmachtBeheer

VVV                                                              

……………………………………………………………

Aan de gebruikers van de oude module Risicobeheersing in Volmachtbeheer,


In eerdere berichtgeving van Volmachtplein (14 november 2022) is aangekondigd dat de module Risicobeheersing per 1 januari 2024 niet meer beschikbaar is. Met dit bericht herinneren wij alle gebruikers hieraan. Om een zo’n breed mogelijk bereik te hebben versturen wij dit bericht via Volmachtbeheer.

Module Risicobeheersing niet meer beschikbaar in VolmachtBeheer.nl per 1 januari 2024

Vanaf controlejaar 2022 zal de rapportage en terugkoppeling van het Werkprogramma Risicobeheersing Volmacht (WRV) plaatsvinden vanuit de nieuwe applicatie op www.volmachtplein.nl.  

De module van Volmachtbeheer zal hierdoor niet meer in gebruik zijn en is per 1 januari 2024 niet meer beschikbaar. Inzage in de historische data is vanaf 2024 dus niet meer mogelijk.

Voor verzekeraars is het van belang dat iedere verzekeraar beoordeelt of zij nog historische gegevens van het Werkprogramma nodig heeft vanuit de module van Volmachtbeheer. Er wordt vanuit gegaan dat iedere verzekeraar voor haar controles een dossier heeft en hierin de benodigde rapportages, exports, downloads en historische data van het Werkprogramma heeft opgeslagen. Toch wordt via deze e-mail voor de zekerheid iedere verzekeraar erop gewezen om, indien dit wenselijk en of noodzakelijk is, haar dossiers alsnog en tijdig te completeren met de eventueel ontbrekende of nog gewenste gegevens.

Voor gevolmachtigden wordt er ook van uitgegaan dat zij de historische data van het Werkprogramma, zoals die in Volmachtbeheer zijn opgenomen, hebben opgeslagen.

Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het Verbond van Verzekeraars (p.vogelsang@verzekeraars.nl) voor verzekeraars of de NVGA (c.sala@nvga.org) voor gevolmachtigden.

Solera zal binnenkort separaat richting gebruikers (volmachtverzekeraars en gevolmachtigden) van de module WRV op Volmachtbeheer communiceren dat er vanaf 1 januari 2024 geen toegang meer is tot de module WRV en aangeven wat het (verwijderings)proces is van de gegevens.

Met vriendelijke groet,

Jacqueline Jonker - Secretaris NVGA
Peter Vogelsang - Beleidsadviseur Verbond van Verzekeraars