Marktpartijen vinden elkaar in nieuw volmachtbeloningsmodel

Utrecht/Nieuwegein, 16 december 2013

Een aantal grote verzekeraars en gevolmachtigde agenten heeft gezamenlijk een nieuw model voor volmachtbeloning ontwikkeld. Het nieuwe model wordt in 2015 ingevoerd. Voor verzekeringen voor consumenten en ZZP-ers ontvangen gevolmachtigde agenten vanaf dat moment  een vaste beloning per polis per jaar, het zogenoemde Nominaal tarief. Voor zakelijke verzekeringen wordt een Waardegerelateerd tarief (percentage van de premie) met waarborgen ingevoerd. Met dit nieuwe model beogen de betrokken verzekeraars en gevolmachtigde agenten op een praktische manier invulling te geven aan de wettelijke norm voor passende volmachtbeloning zoals vastgelegd in artikel 86e van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo). Volgens de initiatiefnemers wordt met een duidelijk en uniform model voor passende beloning ook het klantbelang gediend.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft positief gereageerd. Dit model geeft volgens de AFM bij succesvolle implementatie een goede invulling aan de norm voor een passende volmachtbeloning.

In het voorjaar van 2013 zijn informele gesprekken gestart tussen een aantal verzekeraars en gevolmachtigde agenten. Op dat moment was het duidelijk geworden dat het Verbond van Verzekeraars en de NVGA (Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven) geen gemeenschappelijk model voor volmachtbeloning zouden presenteren. De initiatiefnemers stelden zich tot doel te komen tot een gezamenlijk beloningsmodel dat zo simpel mogelijk in de uitvoering is, rekening houdt met de verschillende deelmarkten en producten, geen prikkels voor omzetsturing bevat en ook door de toezichthouder wordt geaccepteerd.

Twaalf partijen hebben nu hun handtekening gezet onder het nieuwe model. De verzekeraars Aegon, a.s.r., Avéro Achmea, DAS Rechtsbijstand, Generali, De Goudse en REAAL en de gevolmachtigde agenten Van Lanschot Chabot, Nedasco, de leden van de Noordeloos Groep, Schouten Zekerheid en Thoma Assuradeuren participeren in het initiatief. De initiatiefnemers verwachten dat meer verzekeraars en gevolmachtigde agenten zich achter de plannen zullen scharen. Het model is voor belangstellenden beschikbaar op de website van Volmachtbeheer. De link naar de betreffende webpagina is aan het einde van dit bericht opgenomen.

De introductie van het nieuwe model verloopt in fases. In een periode van drie jaar is de omschakeling geheel afgerond. De administratieve lasten worden met deze gefaseerde omschakeling zo beperkt mogelijk gehouden. Het model ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

 • Over 2013 en 2014 is de beloning nog waardegerelateerd (percentage van de premie) voor alle productsoorten. In deze overgangsjaren gelden vaste percentages op portefeuilleniveau met het oog op de wettelijk vereiste passendheid.
 • Introductie van een nieuw model in 2015, bestaande uit:
  - Nominaal tarief (vaste prijs per productsoort per jaar) in 2015 voor verzekeringen voor particulieren en
     zzp-ers.
  - Waardegerelateerd tarief met waarborgen voor zakelijke verzekeringen. De waarborgen bestaan uit
     een maximum-percentage per (sub)branche op portefeuilleniveau, andere percentages bij special
     limits (verzekeringen die de tekeningsbevoegdheid van de gevolmachtigd agent te boven gaan) en
     verantwoording van het gebruik van dit tarief in het Uitvoeringsverslag.  
 • Passendheid van de volmachtbeloning wordt geborgd door middel van benchmarking. Een beloning die binnen de benchmark blijft wordt beschouwd als passend. Een overschrijding van de benchmark is mogelijk maar moet dan grondig worden onderbouwd. Het benchmarkonderzoek wordt driejaarlijks uitgevoerd, voor het eerst in 2015. Vooruitlopend daarop vindt in 2014 een nulmeting plaats op de volmachtbeloningen 2014. Daaraan zullen de volmachtbeloningen voor 2014 worden getoetst.
 • De volmachtbeloningen worden jaarlijks vooraf vastgesteld. In de beloning zijn alle voorkomende werkzaamheden van de gevolmachtigde agent begrepen. Er kunnen door het jaar heen geen extra’s worden verdiend of – zeer bijzondere omstandigheden daargelaten - kortingen worden opgelegd. Bij de waardegerelateerde beloning zijn er geen maxima op polisniveau van toepassing.
 • De gevolmachtigden rapporteren ieder half jaar in een Uitvoeringsverslag aan de verzekeraar over de gang van zaken in de volmacht. Het Uitvoeringsverslag bevat informatie over de technische resultaten, eventuele plannen om die te verbeteren, de voortgang van verbeterplannen en de performance in relatie tot de service levels die zijn afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst volmacht. Ook geven gevolmachtigde agenten inzicht in hun aanpak van het risico op beloningsgestuurde productie. Met het uniforme Uitvoeringsverslag kan de verzekeraar ook beter inzicht in de volmachttekening aan de toezichthouders geven.

De initiatiefnemers gaan samen met de systeemhuizen in gesprek om ervoor te zorgen dat de benodigde aanpassingen tijdig kunnen worden gerealiseerd. Doelstelling is de migratie naar nominale beloning snel en tegen zo laag mogelijke kosten te implementeren.

De initiatiefnemers zijn van mening dat met de overgang naar dit nieuwe model de belangen van verzekerden het beste worden gediend. Zij vertrouwen erop hiermee een nuttige bijdrage te leveren aan een volmachtmarkt die voldoet aan de wet- en regelgeving.

Het Verbond van Verzekeraars en de NVGA zijn over de plannen geïnformeerd en geconsulteerd.

Aegon                                                                  Van Lanschot Chabot
a.s.r.                                                                   Nedasco
Avéro Achmea                                                       Noordeloos Groep
DAS Rechtsbijstand                                                Schouten Zekerheid
Generali                                                               Thoma Assuradeuren
De Goudse
REAAL